Alvesta Trädgårdssällskap

— Medlem i Riksförbundet Svensk Trädgård

Stadgar

Alvesta Trädgårdssällskaps Stadgar
Riksförbundet Svensk Trädgård

Stadgar fastställda vid årsmötet 2005 02 16
Reviderade 2020 03 10


§1 Ändamål

Trädgårdssällskapet är en ideell förening vars syfte är:
Att under trivsamma former öka vårt kunnande om Trädgård
I denna anda ska trädgårdsintresset fördjupas genom föredrag, gemensamma aktiviteter, kurser och utflykter.
§2 Medlemskap

Alla trädgårdsintresserade är välkomna som medlemmar i föreningen.
Boende på samma adress räknas in i familjemedlemskap där varje person är fullvärdig medlem med eget medlemsnummer och eget medlemskort.
§3 Årsavgift
Årsavgiften för nästkommande år bestäms av årsmötet. Detta gäller även avgiften för eventuell familjemedlem.
Sällskapet är ansluten till Länsföreningen Kronoberg och Riksförbundet Svensk Trädgård, vilket bland annat innebär att medlemmarna får tidskriften Hemträdgården som medlemstidning-en tidskrift per familj.
§4 Årsmöte och kallelse
Årsmöte ska hållas före mars månads utgång.
Kallelse till årsmötet ska ske senast tre veckor före fastställd dag för möte.
Dagordning, motioner, förslag till budget och viktiga handlingar, som styrelsen anser ska behandlas kommer att finnas på hemsidan www.alvestatradgardssallskap.se eller hämtas hos någon i styrelsen.
§5 Motioner

Senast 5 veckor före årsmötet ska motion från medlem skriftligen vara inlämnad till styrelsen.
§6 Årsmöte
På ordinarie årsmöte ska behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och vid behov vara rösträknare.
3. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
4. Fastställande av resultat-balansräkning.
5. Styrelsens berättelse för det gågna verksamhetsåret.
6. Revisorernas berättelse.
7. Fastställande av resultat-och balansräkning
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Inkomna motioner från medlemmar.
10. Fastställande av budget för kommande räkenskapsår samt beslut omårsavgift för nästkommande år.
11. Val av styrelse och ersättare.
12. Val av valberedning.
13. Val av revisorer och ersättare.
14. Vid mötet väckta frågor.
15. Avslutning.

§7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av ordförande och sex ledamöter. Samtliga väljs på två år i taget. Halva styrelsen står på omval varje år. Tre ersättare väljs på ett år i taget. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är närvarande. Vid lika rösttal har ordförande utslagsröst.
§8 Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör tillsammans. Bankkonto tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§9 Räkenskaper
Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december. Styrelsen ska senast två veckor före årsmötet överlämna föreningens räkenskaper till revisorerna.
§10 Revisorer
Revisorerna ska vara två ordinarie och en ersättare vilka väljs på ett år. Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av dess revisorer.
§11 Ändring av stadgar
Årsmötet beslutar om förändring av föreningens stadgar. Härför erfordras, att beslut tagits på två av varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Vid sista behandlingen skall minst två tredjedelar av de röstande bifalla beslutet.
§12 Upplösning
Upplösning av föreningen beslutas av två på varandra följande möten varav det första är ordinarie årsmöte. För giltigt beslut fordras att minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Eventuellt kvarstående likvida medel ska vid en likvidation användas i syfte som överensstämmer med föreningens målsättning §1.